Szkolenie

Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych

Zostań skutecznym liderem

— Podnieś efektywność swojego zespołu

Poznaj skuteczne narzędzia zarządzania zespołem

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową

Termin podamy wkrótce.

Cena: 940 PLN brutto; 16 godzin zajęć

O szkoleniu

 „Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych” to warsztat łączący wiedzę z dziedziny zarządzania zespołami i psychologii społecznej z poznaniem i treningiem konkretnych narzędzi i metod. Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze pracy z zespołami zadaniowymi w celu wzrostu ich efektywności i aktywnego kształtowania atmosfery współpracy i współdziałania. Kompetencje z zakresu budowania efektywnych zespołów zadaniowych to wyposażenie konieczne w pakiecie umiejętności menedżerskich. 

Uczestnicy będą potrafili lepiej kierować swoimi zespołami, obserwować dynamikę procesów grupowych, elastycznie dostosowywać sposoby kierowania do sytuacji i reagować proaktywnie na pojawiające się problemy. Warsztat pozwala na lepsze rozpoznanie własnych predyspozycji do kierowania zespołami i wymianę doświadczeń z innymi członkami grupy.

 

 Szkolenie pozwala na rozwój umiejętności w praktycznym zastosowaniu technik i metod pracy z zespołem, takich jak:

 • Usprawnianie komunikacji w grupie
 • Budowanie zaufania i otwartości  
 • Rozpoznanie ról zespołowych i ich wykorzystanie dla zwiększenia dynamiki grupy
 • „Reguły gry” – tworzenie zestawu norm zespołowych
 • Techniki pobudzania kreatywności zespołu
 • Ewaluacja pracy zespołu - techniki zwiększania efektywności pracy zespołu
 • Diagnoza kondycji zespołu i problemów w pracy zespołowej
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Radzenie sobie z oporem grupy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • menedżerów, szefów zespołów
 • specjalistów ds. jakości, lean management, kierowników projektów itp.
 • osoby przewidywane do awansu na stanowisko szefa zespołu
 • osoby rozwijające swoją karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych
 • osoby zainteresowane rozwojem kompetencji osobistych w obszarze pracy z zespołami

Program

Dzień 1

 • Zapoznanie uczestników z celem szkolenia i metodyką zajęć aktywnych.
 • Korzyści budowania efektywnych zespołów zadaniowych (burza mózgów). Jak stworzyć zespół idealny - badanie „Projekt Arystotelesa”.
 • Ćwiczenie „Mój najlepszy zespół” – wymiana doświadczeń uczestników z pracy w zespołach i z zespołami. Analiza norm efektywnych zespołów zadaniowych, normy wspierające i normy blokujące rozwój zespołu.
 • Psychologiczny kontrakt zespołowy (reguły gry) i expose szefa, jako narzędzia zarządzania zespołem. Trening expose.
 • Style komunikacji – test. Zespołowe rozwiązywanie problemu na bazie wymiany informacji. Co pomaga, co przeszkadza w skutecznej komunikacji w zespole. Analiza procesu grupowego. Jak prowadzić efektywną dyskusję grupy – rola moderatora – ćwiczenie.

Dzień 2

 • Fazy życia zespołu, rola i funkcja lidera na kolejnych etapach rozwoju życia zespołu. Dysfunkcje w pracy zespołowej, źródła problemów w pracy zespołowej, narzędzia diagnozy kondycji zespołu.
 • Sytuacje trudne w pracy szefa zespołu - case study (kierowanie osobami starszymi, kierowanie kolegami, przejęcie wrogo nastawionego zespołu, problematyczne osoby itp.)
 • Jak postępować z pracownikiem, jak go chwalić – instrukcja obsługi pracownika w zależności od jego poziomu dojrzałości zawodowej  (koncepcja K. Blancharda).
 • Systematyczna ewaluacja pracy zespołu jako technika przyspieszania rozwoju efektywności jego działania, korygowania błędów i niwelowania nieporozumień (co planowaliśmy osiągnąć, co osiągnęliśmy, czego nie osiągnęliśmy i dlaczego, co poszło dobrze, co mogło pójść lepiej, co wprowadzimy na przyszłość).
 • Koncepcja ról zespołowych M. Belbina i jej zastosowanie do pracy z zespołem – test „Role zespołowe”, rozpoznanie swojej dominującej roli, rozkład ról zespołowych w grupie. Dobór ludzi do zadań i zadań do ludzi – typologia ról zespołowych jako narzędzie tworzenia optymalnej struktury zespołu.
 • Planowanie i organizowanie pracy zespołowej w praktyce – gra decyzyjna „Fabryka życzeń”, podział pracy w zespole, działanie w sytuacji zmiany, rola lidera w planowaniu i organizowaniu pracy zespołowej.
 • Pobudzanie kreatywności zespołu – seria gier, technik i ćwiczeń wspomagających proces pracy grupy nad nowymi rozwiązaniami. Podsumowanie szkolenia, wymiana planów wdrożenia poznanych narzędzi w praktykę zawodową.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin szkolenia: termin podamy wkrótce, 9.00 – 17.00, 16 godzin lekcyjnych

Cena: 940.00 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty:Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Budowanie efektywnych zespołów”

UWAGA!!! Możliwość dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami