Szkolenie

Środki trwałe w budowie - jak prawidłowo odzwierciedlić i udokumentować skutki pozyskania środków trwałych

Jak wyceniać i ujmować?

— Czerp informacje od eksperta, poznaj najnowsze regulacje prawne, pracuj na przykładach z Twojej firmy i zdobywaj praktyczne umiejętności.

Dowiedz się więcej o środkach trwałych w budowie!

To tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania!

Termin podamy wkrótce.

Cena: 550 PLN brutto; 6 godzin zajęć + sesja pytań i odpowiedzi

O szkoleniu

Rozwój technologii powoduje w wielu firmach wysoki stopień zaawansowania i złożoności posiadanej infrastruktury (środków trwałych). W ramach jednorodnego projektu inwestycyjnego powstaje niejednokrotnie wiele pojedynczych obiektów inwentarzowych, które należy wyodrębnić, a następnie zapewnić prawidłowy proces ich wyceny i ujmowania. Wymaga to od jednostki m.in. opracowania właściwych procedur księgowego rozliczania budowy środków trwałych, z określeniem osób odpowiedzialnych za ten proces, w tym odpowiedniego kształtowania relacji z dostawcami lub podwykonawcami, jak również zapewnienia wsparcia ze strony służb technicznych, które dysponują wiedzą branżową niezbędną w procesie księgowego ujmowania środków trwałych w budowie. Oprócz wspomnianych wyżej, do istotnych obszarów problemowych związanych z księgowym ujmowaniem i należą:

 • właściwa identyfikacja i wydzielenie obiektów inwentarzowych powstających w procesie budowy, (pozyskiwania) środka trwałego,
 • ewidencja i rozliczanie kosztów pozyskania środka trwałego oraz zapewnienia jego kompletności i doprowadzenia go do stanu zdatnego do użytkowania zgodnie z zamierzeniami jednostki,
 • wycena początkowej,
 • zasady określenia stanu kompletności i gotowości do użytkowania środka trwałego oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za decyzje w tym względzie,
 • ocena przydatności gospodarczej środka trwałego w kontekście oczekiwań formułowanych na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz ewentualnego ujęcia skutków jej utraty.

 

Prawidłowe odzwierciedlenie w księgach rachunkowych procesu budowy środka trwałego wymaga odpowiedniego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i księgowo-finansowej. Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów księgowych, podatkowych, statystyki GUS (KŚT) oraz wybranych przepisów branżowych. Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów rachunkowości (KSR 11 i MSR 16).

 

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do: osób odpowiedzialnych za rachunkowość środków trwałych, kontrolerów lub specjalistów ds. rachunku kosztów, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego systemu identyfikacji lub rozliczania kosztów wspólnych budowy; kierowników projektów dotyczących budowy środków trwałych, przedstawicieli służb technicznych uczestniczących w budowie środków trwałych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych odpowiedzialnych za organizację procedur księgowych w jednostce, innych osób zaangażowanych w proces inwestycyjny jednostki, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa.

Program

 • Środek trwały w budowie – definicja
 • Wydzielanie obiektów inwentarzowych w ramach zadań inwestycyjnych (zamierzeń budowlanych)
 • Nietypowe formy pozyskania (wykorzystanie zastępczej podstawy wyceny)
 • Wycena środków trwałych w budowie
 • Szczególne przypadki budowy środka trwałego
 • Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym procesie informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji
 • Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych
 • Trwała utrata wartości środków trwałych w budowie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w budowie
 • Zaniechanie inwestycji
 • Likwidacja środka trwałego w budowie, trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej
 • Sprzedaż środka trwałego w budowie
 • Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustalenie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin szkolenia: Termin podamy wkrótce, zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 - 16:00, 6 godzin lekcyjnych

Cena: 550.00 PLN/osoba, 500PLN/osoba za 2 lub więcej osób z firmy (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty:Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Szkolenie - Środki trwałe w budowie"

UWAGA!!! Możliwość dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

Kontakt:

Aneta Żak
Marta Górecka
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8.00 – 15.30)
e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, marta.gorecka@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami