Środki trwałe dla służb technicznych - gdzie i jak wiedza techniczna łączy się z wymogami księgowymi

Zdobądź fachową wiedzę!

— Dowiedz się, jak służby techniczne powinny wspierać księgowość, aby firma prawidłowo rozliczała środki trwałe i uniknęła negatywnych konsekwencji.

Jak służby techniczne mogą wspierać księgowość?

Ekspercka wiedza, liczne przykłady i studia przypadków!

Termin podamy wkrótce.

Cena: 510 PLN brutto; 6 godzin zajęć online

O szkoleniu

O szkoleniu

Jak połączyć rozproszoną wiedzę specjalistyczną z kompleksowym myśleniem o zjawiskach zachodzących w przedsiębiorstwie? Do tego potrzeba odpowiedniego systemu komunikowania wewnętrznego w firmie, który będzie uświadamiał obszary współpracy oraz integrował wiedzę i umiejętności pracowników różnych działów, tak by w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać doświadczenie specjalistów dla realizacji różnych celów w ramach tego samego obszaru działania. Jaskrawym przykładem wspomnianego obszaru współpracy między różnymi działami i funkcjami w przedsiębiorstwie jest kwestia klasyfikacji, ujmowani, ewidencji i wyceny środków trwałych. Dążąc do efektywnego wykorzystania zasobów wiedzy w firmie lepiej jest zwrócić uwagę i wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane kwestie księgowe dotyczące obszaru ich specjalizacji, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza przy określaniu zakresu obiektów inwentarzowych, jak również w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów amortyzacyjnych. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi jak i podatkowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnorakiego rodzaju konsekwencje, które dotkną pośrednio także służb technicznych. Szkolenie jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów księgowych, podatkowych, statystyki GUS (KŚT) oraz wybranych przepisów branżowych.

 

Korzyści:

  • przedstawienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych wymogów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
  • uświadomienie i objaśnienie w sposób przystępny i poparty licznymi przykładami kluczowych obszarów współpracy służb technicznych z działami księgowymi przedsiębiorstwa,
  • objaśnienie relacji między regulacjami branżowymi w zakresie środków trwałych a księgowymi wymogami ich ewidencji, w tym wykształcenie umiejętności ich wzajemnego stosowania dla potrzeb całościowego rozwiązywania problematyki środków trwałych w przedsiębiorstwie,
  • wypracowanie umiejętności posługiwania się terminologią księgową w procesie komunikowania się z działami finansowymi w przedsiębiorstwie,
  • wskazanie obszarów, w których służby techniczne posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do realizacji wymogów księgowych w zakresie środków trwałych,
  • wskazanie kierunków i sposobów budowania systemu przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa pomiędzy działami księgowymi i działami technicznymi,
  • poznanie założeń ogólnych i rozwiązań szczegółowych zawartych w KSR 11, w tym takich, na które można nie zwrócić uwagi podczas samodzielnego analizowania jego zapisów,
  • objaśnienie niezbędnych lub użytecznych rozwiązań w sferze organizacyjno-ewidencyjnej, które ułatwią prowadzenie rachunkowości środków trwałych i zapewnią kontrolę nad środkami trwałymi w firmie.

 

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników technicznych różnych zawodów, którzy w zakresie swoich obowiązków i działań odpowiadają za: nabywanie, budowę i ulepszanie, zarządzanie operacyjne (remonty, konserwacje, likwidacje) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny w tym zakresie, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa. Szkolenie kierowane jest do pracowników działów księgowych odpowiedzialnych za rachunkowość środków trwałych. Szkolenie jest także użyteczne dla głównych księgowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za organizację efektywnego i skutecznego systemu przepływu informacji i realizacji wymogów księgowych w zakresie rachunkowości środków trwałych.

Program

1. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania.

1.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
1.2. Obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości.

1.2.1. Budynek a budowla
1.2.2. Obiekty liniowe
1.2.3. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
1.2.4. Tymczasowe obiekty budowlane
1.2.5. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia

1.2.5.1. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
1.2.5.2. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
1.2.5.3. Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
1.2.5.4. Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:

2.1. Budynków
2.2. Pojazdów
2.3. Zestawów komputerowych
2.4. Obiektów liniowych

3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)

3.1. Cel wprowadzenia
3.2. Pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji
3.3. Zasady klasyfikacji

4. Środki trwałe w budowie

4.1. Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego
4.2. Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
4.3. Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
4.4. Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
4.5. Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
4.6. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
4.7. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych

5. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje

5.1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
5.2. Konserwacje
5.3. Remonty - Klasyfikacja prac remontowych

5.3.1. Remonty typowe
5.3.2. Remonty planowe
5.3.3. Remonty awaryjne
5.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)

5.4. Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

5.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
5.4.2. Przebudowa
5.4.3. Rekonstrukcja
5.4.4. Adaptacja
5.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
5.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)

5.5. Miary wartości użytkowej

5.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
5.5.2. Jakość produktów
5.5.3. Koszty eksploatacji
5.5.4. Wydajność
5.5.5. Inne miary

5.5.5.1. Wpływ na środowisko

6. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych

6.1. Odpisy jednorazowe
6.2. Odpisy rozłożone w czasie

6.2.1. Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
6.2.2. Obliczanie stawki amortyzacji
6.2.3. Wybór metody amortyzacji
6.2.4. Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
6.2.5. Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
6.2.6. Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
6.2.7. Wstrzymanie amortyzacji

7. Części dodatkowe i peryferyjne

7.1. Definicja części dodatkowej i peryferyjnej.
7.2. Zasady wydzielania części dodatkowych i peryferyjnych na wybranych przykładach.
7.3. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części dodatkowej lub peryferyjnej
7.4. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części dodatkowej lub peryferyjnej.

8. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Szkolenie organizuje: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin szkolenia: podamy wkrótce

Zajęcia prowadzone są w aplikacji Microsoft Teams.

Cena: 510 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty: Wpłat prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Środki trwałe dla służb technicznych - imię i nazwisko uczestnika”.
Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studium decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
Szczegółowe informacje u operatorów środków (województwo łódzkie):

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kontakt: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117,
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8:00 – 15:30)

Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami