Finanse dla niefinansistów

Poznaj istotę i strukturę kluczowych sprawozdań finansowych.

— Oswajamy z językiem finansów!

Zdobądź wiedzę na naszym szkoleniu!

Pokonaj bariery komunikacyjne między działami finansowymi.

13.12.2021 - 14.12.2021

Cena: 890 PLN brutto; 14 godzin online

O szkoleniu

Co wyróżnia naszą ofertę?

To szkolenie, które: 

 • Uświadamia, jaki wpływ mają decyzje i działania podejmowane w różnych obszarach firmy na sprawozdania i raporty finansowe
 • Pokazuje, jak te informacje są następnie interpretowane i oceniane przez zarząd, właściciela, bank czy kontrahenta i dlaczego są ważne dla tych podmiotów.

W wielu firmach dostrzega się problemy wynikające z barier komunikacyjnych między działami finansowymi i pozostałymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, co utrudnia współpracę, prowadzi do konfliktów i niezrozumienia intencji osób odpowiedzialnych za różne obszary funkcjonalne.

 • Jak uzasadnić celowość realizacji projektów, koncepcji i przedsięwzięć powstających w różnych miejscach przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich przyczyniania się do realizacji celów finansowych firmy?
 • Co zrobić, by uwidocznić efekty tych działań w raportach finansowych?
 • Jak realizowane projekty wpłyną na sytuację finansową i wyniki finansowe naszej firmy?
 • Jak czytać i zrozumieć sprawozdania finansowe i główne wskaźniki finansowe?

Właśnie to szkolenie jest odpowiedzią na te pytania i gwarancją przełamywania barier w rozumieniu języka biznesu, jakim jest rachunkowość.

Główny cel tego szkolenia to przede wszystkim budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników i menedżerów różnych obszarów funkcjonalnych firmy, poprzez rozumienie potrzeby uwzględniania aspektów finansowych w podejmowanych przez siebie działaniach biznesowych oraz umiejętności ich identyfikowania i komunikowania osobom odpowiedzialnym za finanse w firmie za pomocą:

 • Wykształcenia umiejętności rozumienia i posługiwania się przez pracowników i menedżerów obszarów niefinansowych firmy podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów.
 • Wzbudzenia w nich świadomości kosztowej i finansowej, poprzez wskazanie jak codzienne działania podejmowane przez pracowników firmy wpływają na wysokość kosztów, wyniki finansowe oraz obraz firmy w sprawozdaniu finansowym.
 • Nabycia podstawowych umiejętności czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen.
 • Rozpoznawania obszarów, w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji w funkcjach niefinansowych.

Dzięki tej świadomości następuje zmiana niektórych błędnych schematów myślowych dotyczących finansów, które są często spotykane w praktyce.

Dodatkową wartością wynikającą ze szkolenia dla uczestników i ich pracodawców (firm) jest wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań.

Efekty kształcenia w ramach szkolenia:

 • Budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników i menedżerów różnych obszarów funkcjonalnych firmy, tak by rozumieli oni potrzebę uwzględniania aspektów finansowych w podejmowanych przez siebie działaniach oraz by potrafili je identyfikować i komunikować osobom odpowiedzialnym za finanse w firmie.
 • Wykształcenie umiejętności rozumienia i posługiwania się przez pracowników i menedżerów funkcji niefinansowych podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów.
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen.
 • Zmiana błędnych schematów myślowych dotyczących finansów, które są często spotykane
  w praktyce.
 • Wskazanie obszarów w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji
  w obszarach niefinansowych.
 • Wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań.

Korzyści, jakie osiągną uczestnicy szkolenia:

 • Poznają istotę i strukturę kluczowych sprawozdań finansowych.
 • Rozpoznają skutki i wpływ codziennych działań biznesowych na sprawozdania finansowe i sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 • Nauczą się czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski.
 • Będą potrafili rozumieć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe.
 • Nabędą podstawowe umiejętności w zakresie sporządzania długoterminowych planów finansowych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tych obszarach,
 • właścicieli i menedżerów firm, którzy nie posiadają wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości lub odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania tej wiedzy,
 • pracowników działów niefinansowych,
 • członków związków zawodowych, którzy chcą nabyć umiejętność rozumienia danych finansowych prezentowanych przez zarząd przedsiębiorstwa,
 • pracowników działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej i chcieliby zyskać szerszy obraz procesów finansowych w firmie.

Na co możesz liczyć w ramach szkolenia?

 • 16 godzin dydaktycznych wypełnionych praktyczną wiedzą.
 • Współpracę z doświadczonym w tej dziedzinie praktykiem.
 • Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z dużą ilością ćwiczeń.
 • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu, podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.
 • Pracę w niewielkich grupach, możliwość aktywnego! zadawania pytań w czasie transmisji.

Program

 • Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.
 • Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
  • odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,
  • różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.
 • Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia.
 • Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych /wstęp do czytania sprawozdań finansowych.
 • Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście:
  • istota i struktura sprawozdania;
   • walory informacyjne i ograniczenia bilansu, jako przyczyna wielu nieporozumień między działami finansowymi a innymi funkcjami w przedsiębiorstwie (np. czy marketing tworzy tylko koszty z perspektywy sprawozdania finansowego, gdzie podziała się marka produktu i wizerunek firmy),
   • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze.
 • Czytanie bilansu;
  • istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu.
  • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe.
 • Zasady wyceny składników bilansu – obszar kreatywności w rachunkowości.
 • Przypadki praktyczne:
  • analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie 
   w bilansie /warsztaty/
  • kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym
  • zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście
   • jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy?
  • obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy
  • mamy zysk a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
  • produkcja „idzie pełną parą” w wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
   •  Przypadek praktyczny:
    • czytanie rachunku zysków i strat,
    • istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście rachunku zysków i strat.
  • różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym - wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny
   • różnice między wariantami (wady i zalety),
   • częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.
  • przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat.
 • Analiza wskaźników finansowych łączących dane z bilansu i rachunku zysków i strat – uzupełnienie analizy wskaźnikowej o wskaźniki efektywności wykorzystania majątku i kapitału /wskaźniki nieomawiane wcześniej na tle bilansu lub rachunku zysków i strat) – przypadek praktyczny.
 • Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa.
  • istota i struktura sprawozdania - analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
  • analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych.
  • metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna.
  • przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie.
 • Podsumowanie i zakończenie.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Organizator szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26

Termin szkolenia: 13 - 14 grudnia 2021 r. (poniedziałek i wtorek) w godz.: 09:30-16:30

Zajęcia on-line: w aplikacji Microsoft Teams

Cena:  890 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "Finanse - imię i nazwisko uczestnika"

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora 5 dni przed planowanym terminem szkolenia: szkolenia.wz@uni.lodz.pl
Jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba osób, szkolenie zostanie przeniesione na inny termin.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
Szczegółowe informacje u operatorów środków (województwo łódzkie):

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kontakt: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117,
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8:00 – 15:30)

Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami