Szkolenie

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 - środki trwałe

Ucz się od ekspertów!

— Szkolenia prowadzą autorzy projektu KSR „Środki trwałe” opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.

Wyspecjalizuj się w swojej dziedzinie!

Poznaj całą prawdę o środkach trwałych!

Termin podamy wkrótce.

Cena: 800 PLN brutto; 12 godzin zajęć

O szkoleniu

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie każdy, kto zajmuje się księgowymi aspektami środków trwałych, ma świadomość tego, jak wiele powodują one problemów i wątpliwości na każdym etapie okresu ich pozostawania w jednostce, od momentu ich pozyskania aż do ich rozchodu z jednostki. Niestety istniejące regulacje ustawy o rachunkowości nie wyjaśniają najtrudniejszych dylematów związanych z ich ewidencją, wyceną oraz ujmowaniem skutków decyzji podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za nabycie lub wytworzenie środków trwałych w przedsiębiorstwie. Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące rachunkowości środków trwałych został wydany nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe, którego celem jest doprecyzowanie lub rozwinięcie zapisów ustawy, w celu wsparcia służb księgowych w rozwiązywaniu największych problemów i dylematów dotyczących księgowych aspektów środków trwałych, w celu zapewnienia spójności rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach. Celem szkolenia jest objaśnienie ogólnych i szczegółowych założeń standardu, tak by uczestnicy szkolenia potrafili je skutecznie i efektywnie oraz w najszerszym zakresie wykorzystywać do rozwiązania codziennych dylematów związanych z księgowością środków trwałych. Tematyka szkolenia obejmuje ogół zagadnień księgowych występujących na różnych etapach funkcjonowania środka trwałego w jednostce, w tym: procesu uznawania czy określony składnik majątku lub nakłady stanowią środek trwały, definiowania obiektów inwentarzowych w kontekście różnych kategorii części, jakie wprowadza nowy Standard, wyceny ceny nabycia, kosztu wytworzenia czy kosztów finansowania zewnętrznego w zależności od okoliczności pozyskania, amortyzacji, ulepszenia i remontów, zaprzestaniem użytkowania (rozchodu lub likwidacji). Będzie można dowiedzieć się, jakie są techniczne i organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych i jak ujawniać informacje na temat majątku trwałego w sprawozdaniu finansowym. Szkolenie ma charakter interaktywny.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, księgowych odpowiedzialnych za środki trwałe oraz do wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Szkolenie jest również pomocne dla służb technicznych odpowiedzialnych za nabycie, ulepszenie, remonty czy likwidację środków trwałych w przedsiębiorstwie, jak również osób odpowiedzialnych za proces inwestycyjny w tym zakresie, tak by zapewnić właściwą współpracę między sferą księgową i techniczno-inwestycyjną przedsiębiorstwa. Szkolenie kierowane jest do pracowników firm prowadzących księgi rachunkowe, zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

 

Nasze atuty

 • autorski program szkolenia przygotowany na bazie doświadczenia praktycznego prowadzących oraz problemów i niejasności, które stanowiły podstawę wypracowania rozwiązań KSR nr 11
 • szkolenie prowadzone przez wybitnych ekspertów w swojej dziedzinie, autorów projektu KSR i ekspertów współpracujących z Komitetem Standardów Rachunkowości (szczegółowe informacje o prowadzących poniżej)
 • liczne przykłady i studia przypadków ilustrujące zastosowanie rozwiązań KSR 11
 • możliwość konsultacji problemów z autorami KSR nr 11
 • certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Wydział Zarządzania UŁ
 • renoma Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którego pracownicy uczestniczą w projektowaniu norm prawnych i w projektach praktycznych; jednostki organizacyjne Wydziału Zarządzania reprezentujące dyscypliny: finanse oraz rachunkowość należą do najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i są znane również za granicą, stały się motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości, jako pierwsze w Polsce propagowały rachunkowość międzynarodową i prowadziły badania w tym zakresie
 • atrakcyjna i dogodna lokalizacja szkolenia w nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania
 • cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch

Program

Dzień I

1. Cele i zakres standardu
2. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard
3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały
4. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
    Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

 • Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych

5. Wartość początkowa środka trwałego

 • Ogólne zasady ustalania wartości początkowej
 • Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego

Zakup środka trwałego lub pozyskanie po zakończeniu umowy leasingowej
Ujawnienia środków trwałych

 • Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego

Moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym
Rozliczenie kosztów pośrednich budowy
Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy
Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych
Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
Nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania
Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu
Zaniechanie inwestycji

 

Dzień II

1.  Kryteria klasyfikacji nakładów na ulepszenia lub bieżące użytkowanie środka trwałego

 • Ulepszenia środków trwałych

Poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami
Miary wartości użytkowej
Rodzaje ulepszeń
Ulepszenie obcego środka trwałego

 • Nakłady na bieżącą eksploatację

Konserwacje a remonty
Remonty bieżące (typowe, awaryjne)
Remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe
Części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane

2. Amortyzacja środka trwałego

 • Pojęcie amortyzacji
 • Wartość podlegająca amortyzacji
 • Metody amortyzacji
 • Stawki i stopy amortyzacji
 • Sezonowość a zasady amortyzacji
 • Amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego
 • Odpisy amortyzacyjne od inwentarzowych obiektów zbiorczych
 • Jednorazowy odpis wartości początkowej niskocennego środka trwałego
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
 • Wznowienie odpisów amortyzacyjnych
 • Okresowa weryfikacja parametrów amortyzacji

3. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego

 • Ogólne zasady
 • Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie
 • Likwidacja i niedobór
 • Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej
 • Wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji

4. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych

 • Dokumentacja obrotu
 • Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

5. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin szkolenia: termin podamy wkrótce; 1 dzień - 10.00 – 15.55, 2 dzień - 9.00 - 14.15; 12 godzin lekcyjnych

Cena: 800.00 PLN/osoba, 750PLN/osoba za 2 lub więcej osób z firmy (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty: Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Szkolenie "Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 - środki trwałe"”

UWAGA!!! Możliwość dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

Kontakt:

Aneta Żak
Marta Górecka
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8.00 – 15.30)
e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl, marta.gorecka@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami