Szkolenie

Studium menedżerskie Mini MBA

Studia MBA w pigułce

— Najważniejsze zagadnienia niezbędne w pracy menedżera. Studium dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej

Intensywny program dla menedżerów!

Nie jesteś gotów na studia MBA? Sprawdź Mini MBA!

Termin podamy wkrótce.

Cena 5 400 zł lub 5 600 zł (przy płatności w dwóch ratach), 136 godzin zajęć

O szkoleniu

Studium menedżerskie Mini MBA® to szkolenie menedżerskie oferowane przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) od 1998 roku. Dotychczas odbyły się 53 edycje tego programu w Łodzi i Warszawie (także edycje zamknięte dla firm – Dell Polska, Witko, Rigips Sp. z o.o.). Liczba Absolwentów programu to ponad 1400 osób – menedżerów z różnych firm i organizacji, reprezentujących wszystkie specjalności (inżynierowie, prawnicy, artyści, itp.).

Mini MBA® to jednosemestralne szkolenie skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, zarządzają zespołami ludzi, prowadzą własne firmy lub planują własny rozwój zawodowy i potrzebują szybkiego wprowadzenia w najważniejsze dziedziny z zakresu zarządzania lub pogłębienia i aktualizacji swojej wiedzy.

Szkolenie przez kolejne edycje było modyfikowane tak, żeby najlepiej odpowiadało potrzebom uczestników. Program nawiązuje do studiów MBA (oferowanych przez PAM Center) przez dobór bloków tematycznych, aktywne formy kształcenia (case study’s, warsztaty), także doświadczonych wykładowców z programu MBA. „Oryginalny” program Mini MBA® w PAM Center obejmuje 136 godzin zajęć i szeroką gamę tematów z zakresu zarządzania dostosowaną do potrzeb przeciętnego menedżera. Szczegółowe informacje o programie Mini MBA® znajdują się na stronie www.pam.uni.lodz.pl.

Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Studium menedżerskiego Mini MBA® podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik posiada wiedzę:
- o technikach pracy zespołowej, komunikacji w zespole, roli kierownika i lidera w organizacji, zasadach prowadzenia negocjacji biznesowych i osobistych.
- na temat sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami.
- w zakresie operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i komunikowania informacji finansowych. Zna ogólne pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego, w tym czynniki analizy otoczenia przedsiębiorstwa, metody budowania strategii firmy.
- o procesie zarządzania projektowego z uwzględnieniem przygotowania projektów, nadzorem nad ich realizacją oraz reagowaniem w sytuacji pojawienia się odchyleń od planu.
- o koncepcjach marketingowych, tworzeniu strategii marketingowych i instrumentach ich wdrażania a także metodach i narzędziach marketingu internetowego, zasadach i regułach komunikacji internetowej za pomocą mediów społecznościowych.
- o procesach decyzyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach oraz o ich praktycznych konsekwencjach, a także relacjach między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i reguły prawne z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy.


Podczas Studium kształtowane są praktyczne umiejętności: efektywnej komunikacji w zespole, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, analizowania raportów, analizy otoczenia biznesowego firmy, przygotowania strategii marketingowej, przygotowania profesjonalnej prezentacji biznesowej i wystąpień publicznych. Wspomniane kompetencje są rozwijane przez rozwiazywania konkretnego problemu zarządczego w realnej firmie (Otodom, Mondelez).

Kompetencje społeczne:
Studium przewiduje szereg aktywności grupowych (gra symulacyjna, konkurs case’ów), które wymagają od uczestników współpracy, wymiany doświadczeń, komunikacji, organizowania pracy własnej i grupowej. Studium inspiruje do dalszego własnego rozwoju osobistego i zawodowego przez kontakt z wykładowcami – praktykami biznesu a także menedżerami z różnych branż – innymi uczestnikami szkolenia, a także przez dostarczenie dodatkowych, opcjonalnych materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Program

Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do studiów MBA – tematyka jest więc szeroka i obejmuje najważniejsze zagadnienia niezbędne w pracy menedżera. Program daje możliwość wejścia w rolę menedżera-przedsiębiorcy poprzez prowadzenie wirtualnej firmy (rywalizacja w grze decyzyjnej) oraz rozwiązywania realnych problemów zarządczych w warsztacie studium przypadku.

 

Program - zakres tematyczny:

Zachowania ludzi w organizacji
Rozpoznawanie własnych predyspozycji menedżerskich, potencjału oraz możliwości jego rozwoju w organizacji. Rola i znaczenie umiejętności komunikacyjnych w zarządzaniu ludźmi. Zastosowanie wspierających technik komunikacyjnych. Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych oraz podwyższenie sprawności ich działania.

Rachunkowość finansowa
Podstawowe założenia, zasady, koncepcje i metody rachunkowości finansowej. Metody wyceny pozycji bilansowych oraz zasady ustalania wyniku finansowego jednostki gospodarczej. Czytanie i rozumienie sprawozdań finansowych w celu podejmowania na ich podstawie decyzji ekonomicznych.

Rachunkowość zarządcza
Praktyczne narzędzia i techniki rachunkowości zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem analizy rentowności i budżetowania. Interpretacja i wykorzystanie informacji o kosztach i przychodach w planowaniu i kontroli.

Zarządzanie strategiczne - Źródła sukcesu organizacji w nowych czasach
Rozwój umiejętności formułowania strategii działania firmy. Wykorzystanie poznanych metod analizy strategicznej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej.

Ekonomiczna gra symulacyjna
Symulacja zarzadzania firmą. Podstawowe zasady ekonomii – podaż, popyt, prognozowanie. Analiza raportów. Podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych w wirtualnej firmie.

Finanse
Fundamentalne zagadnienia z zakresu finansów – pieniądz i czas, finanse spółki i jej miejsce na rynku kapitałowym, ocena efektywności działań finansowych, wprowadzenie do szerokiej problematyki finansów spółek na współczesnym rynku kapitałowym.

Budowanie marki w sieci. Media społecznościowe w biznesie
Charakterystyka e-marketingu. Social Media w biznesie. Facebook marketing. Empoyer Branding. Personal Branding.

Marketing
Najnowsza teoria i praktyka w zakresie zarządzania marketingowego. Praktyczne aspekty podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji marketingowych. Podstawy procesów zarządzania marketingiem i tworzenia planu marketingowego.

Zarządzanie projektowe
Poznanie i zrozumienie metodologii zarządzania projektem w tym: rozpoznawania i określania projektów w biznesie, sporządzania planu projektu, budowy harmonogramu i budżetowania projektów, podziału zadań w zespole i konstruowania macierzy kompetencji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zarządzania kosztami i ryzykiem w projekcie.

Negocjacje
Warsztat - Konflikt i sposoby jego rozwiązywania. Różne podejścia do negocjacji. Style negocjacyjne.

Prawo gospodarcze
Podstawowe zagadnienia związane z bieżącym działaniem przedsiębiorcy w obrocie cywilnoprawnym. Wzajemne zależności między elementami stosunku prawnego.

Prawo Pracy z elementami HR
Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy i orzecznictwa sądowego, omówienie zakresu i wybranych aktywności z zakresu HR w firmie.

Kompetencje komunikacyjne menedżera
Przygotowanie do profesjonalnych wystąpień publicznych i prezentacji menedżerskich. Treść i forma prezentacji. Zasady publicznych wystąpień.

Studium przypadku (konkurs case’ów) – prezentacje grupowe
Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studium: rozwiązanie konkretnego problemu zarządczego, np. sformułowanie strategii marketingowej produktu; analiza otoczenia biznesowego firmy, analiza finansowa proponowanych działań, profesjonalne wystąpienie publiczne.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Program szkolenia menedżerskiego zaplanowany został z myślą o osobach na co dzień aktywnych zawodowo: zajęcia organizowane są w trybie sesji weekendowych, w wybrane piątki (w godzinach 17.00 – 20.15) i soboty (w godzinach 9.00 – 16.00).

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach Wydziału Zarządzania i PAM Center, mieszczących się w Łodzi, przy ul. Matejki 22/26.

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.

Uczestnicy szkolenia menedżerskiego otrzymują autoryzowany dostęp do uniwersyteckiej platformy do zdalnego nauczania e-Campus, podręczniki oraz dodatkowe materiały dydaktyczne do opcjonalnego wykorzystania.

Koszt: 5400 zł lub 5600 zł (przy płatności w dwóch ratach)

BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA  34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Mini MBA

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami