Studium menedżerskie Mini MBA

Studia MBA w pigułce

— Najważniejsze zagadnienia niezbędne w pracy menedżera. Studium dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Intensywny program dla menedżerów!

Nie jesteś gotów na studia MBA? Sprawdź Mini MBA!

04.03.2022 - 25.06.2022

138 godzin zajęć

O szkoleniu

Mini MBA® to jednosemestralne szkolenie skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych, i potrzebują szybkiego wprowadzenia w najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania lub pogłębienia i aktualizacji swojej wiedzy.

Studia MBA i Studium menedżerskie Mini MBA prowadzimy na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego od 1998 roku. O ile program MBA to regularne studia podyplomowe z formalnymi egzaminami (3 semestry, prawie dwa lata), o tyle Studium Mini MBA to jednosemestralne intensywne szkolenie (138 godzin) skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich, kierują zespołami ludzi, prowadzą własne firmy lub planują własny rozwój zawodowy. Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do "dużego MBA" - część wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów MBA, jednak Mini MBA® to nie są to formalnie studia.

Studium Mini MBA® – podobnie jak studia MBA – ma dostarczyć uczestnikom szeroką i kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania, ale w formule dostępnej dla osób, które z różnych powodów (brak czasu, sytuacja rodzinna, język angielski, staż pracy, koszty, itp.) nie są gotowe na „pełne” studia MBA.

Tryb realizacji szkolenia:
Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach nie będzie już żadnych ograniczeń związanych z pandemią. Planujemy, że zajęcia będą odbywać się w salach Wydziału Zarządzania UŁ. Jednak dla tych osób, które z różnych względów (choroba, obowiązki zawodowe, miejsce zamieszkania) nie będą mogły/chciały przyjechać na Wydział, będziemy transmitować spotkania grupy Mini MBA® przez Internet z możliwością pełnej interakcją (zadawanie pytań, dyskusje, praca w grupach, itp.) przez MS Teams. Wszystkie zajęcia będą rejestrowane, więc nauka będzie możliwa w dogodnym dla uczestnika czasie (choć oczywiście synchroniczny i aktywny udział w zajęciach jest preferowany). Oceniamy, że taki hybrydowy tryb odbywania zajęć sprawdził się w ostatnich edycjach naszych studiów i szkoleń. Pozwoli on na uczestnictwo w programie osobom spoza regionu łódzkiego, osobom obarczonym obowiązkami rodzinnymi, obawiającym się o swoje zdrowie, zaabsorbowanym pracą zawodową, itp. Potwierdzają to ankiety ewaluacyjne z ostatnich edycji: internetowa formuła zajęć nie powoduje obniżenia ich jakości.
Uczestnicy szkolenia zostaną zarejestrowani w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i otrzymają studencki dostęp do aplikacji MS Office 365, co umożliwi korzystanie z wszystkich funkcjonalności MS Teams podczas zajęć zdalnych. Słuchacze zostaną także zapisani do kursu na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania e-Campus (Moodle), który pozwoli na komunikację w trakcie zajęć.
Wszystkie zajęcia w języku polskim.


Po zakończeniu szkolenia, uczestnik posiada wiedzę:

 •  o technikach pracy zespołowej, komunikacji w zespole, roli kierownika i lidera w organizacji, zasadach prowadzenia negocjacji biznesowych i osobistych.
 • na temat sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • w zakresie operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i komunikowania informacji finansowych. Zna ogólne pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego, w tym czynniki analizy otoczenia przedsiębiorstwa, metody budowania strategii firmy.
 • o procesie zarządzania projektowego z uwzględnieniem przygotowania projektów, nadzorem nad ich realizacją oraz reagowaniem w sytuacji pojawienia się odchyleń od planu.
 • o koncepcjach marketingowych, tworzeniu strategii marketingowych i instrumentach ich wdrażania a także metodach i narzędziach marketingu internetowego, zasadach i regułach komunikacji internetowej za pomocą mediów społecznościowych.
 • o procesach decyzyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach oraz o ich praktycznych konsekwencjach, a także relacjach między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i reguły prawne z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy.


Podczas Studium kształtowane są praktyczne umiejętności: efektywnej komunikacji w zespole, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, analizowania raportów, analizy otoczenia biznesowego firmy, przygotowania strategii marketingowej, przygotowania profesjonalnej prezentacji biznesowej i wystąpień publicznych. Wspomniane kompetencje są rozwijane przez rozwiazywania konkretnego problemu zarządczego w realnej firmie (w ostatnich edycjach były to Otodom, Mondelez, ProPharma i inne).

Kompetencje społeczne:
Studium przewiduje szereg aktywności grupowych (gra symulacyjna, konkurs case’ów), które wymagają od uczestników współpracy, wymiany doświadczeń, komunikacji, organizowania pracy własnej i grupowej. Studium inspiruje do dalszego własnego rozwoju osobistego i zawodowego przez kontakt z wykładowcami – praktykami biznesu a także menedżerami z różnych branż – innymi uczestnikami szkolenia, a także przez dostarczenie dodatkowych, opcjonalnych materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Warunki zaliczenia szkolenia:
Podczas szkolenia Mini MBA® nie ma formalnych egzaminów, natomiast podstawą do uzyskania dyplomu jest:

• obecność (80%) i aktywny udział w zajęciach stacjonarnych lub on-line (wspólne rozwiązywanie case study, zadań rachunkowych, itp.),

• udział w ekonomicznej grze symulacyjnej (w określonych terminach należy podejmować decyzje dotyczące wirtualnej firmy - aktywność grupowa),

• udział w warsztacie Studium przypadku - praca grupowa: przygotowanie i prezentacja rozwiązania case study (ostatnie zajęcia mają charakter konkursu, w którym rywalizują ze sobą zespoły),

• rozwiązanie quizów po zakończonych blokach tematycznych.

Uczestnicy, którzy spełnią powyższe warunki otrzymują dyplom ukończenia Studium Menedżerskiego Mini MBA® podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

Program

Poszczególne bloki tematyczne w Mini MBA® trwają zazwyczaj po 8-12 godzin. Ponadto oczekujemy od uczestników dodatkowej aktywności poza terminami określonymi w harmonogramie: Gra symulacyjna realizowana jest zdalnie, co wymaga dodatkowej komunikacji w zespołach przed wysłaniem decyzji. Podobnie końcowy projekt w ramach konkursu case’ów związany jest z pracą w zespołach. Po każdym z bloków tematycznych udostępniamy na platformie Moodle quizy do samosprawdzenia wiedzy, których rozwiązanie jest jednym z warunków zaliczenia szkolenia. Ponadto przez platformę e-learningową udostępniamy dodatkowe materiały rozszerzające tematykę spotkań podczas zajęć.


Sesją inauguracyjną - rozpoczynająca szkolenie

 • Inauguracja programu – powitanie uczestników, przedstawienie wykładowców i trenerów.
 • Wykład inauguracyjny "Źródła sukcesu organizacji w nowych czasach"
 • Sesja informacyjna dotycząca obsługi platformy, formuły kształcenia oraz przebiegu szkolenia.

Moduł 1: Ludzie w organizacji

 • Integracja uczestników, Budowanie efektywnych zespołów projektowych (Bożena Kowalczyk, Krzysztof Niedużak)
 • Przywództwo - rola lidera w organizacji - dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Moduł 2: Analityka finansowa

 • Analiza sprawozdań finansowych - dr Marcin Michalak
 • Rachunkowość zarządcza (budżetowanie, rachunek kosztów) - dr Marcin Michalak
 • Zarządzanie finansami - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Moduł 3: Zarządzanie strategiczne

 • Zrozumienie rynków i klientów - dr Bartłomiej Kurzyk
 • Strategia konkurencji - dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
 • Innowacyjne modele biznesowe - dr Anna Sibińska

Moduł 4: Kompetencje cyfrowe menedżera

 • Komunikacja digitalowa w biznesie (dobór kanałów digitalowych, pomiar i efektywność działań w sieci, zarządzanie contentem) - Wojciech Szymański (Ideo.pl)
 • Budowanie marki własnej w sieci (Personal branding) - Wojciech Szymański (Ideo.pl)
 • Sztuka prezentacji online – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Wizualizacja danych – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo – dr Joanna Kulesza

Moduł 5: Gra symulacyjna

 • Wprowadzenie do gry - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
 • Decyzje zespołów i komentarze prowadzącego (7 kolejnych etapów gry w kolejne 7 tygodni)
 • Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników gry

Moduł 6: Warsztat studium przypadku

 • Sesja kick off – wprowadzenie do studium przypadków, prezentacja firmy oraz problemu do rozwiązania - dr Anna Sibińska
 • Warsztat Design Thinking – Beata Michalska - Dominiak, Piotr Grocholiński
 • Konsultacje z zespołami - dr Anna Sibińska
 • Case Competition – prezentacje rozwiązań zarządczych przez zespoły

Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem. W każdym z 13 tygodni szkolenia przewidziane jest spotkanie o charakterze wykładowo-seminaryjnym (w sali lub dostępne online). Czasem przed lub między zajęciami przewidziano dla słuchaczy różne dodatkowe aktywności (gra symulacyjna, dodatkowe lektury, pliki video, proste zadania, udział w forum dyskusyjnym). Zadania stawiane uczestnikom w trakcie szkolenia będą komentowane przez prowadzących. Z tego powodu powinny być dostarczone przez studentów w określonym terminie. To bardzo istotne, bo oczekujemy na silną interakcję między uczestnikami a także z prowadzącymi zajęcia (np. wymiana doświadczeń przez dyskusje i wspólne rozwiązywanie case study na Forum, gra symulacyjna, projekt grupowy).

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Termin najbliższej - 58. Edycji Mini MBA®: 4 marca 2022 r. do 25 czerwca 2022 r.
Spotkania w ramach Mini MBA będą się odbywać w piątki (w godz. 17.00 - 20.15) oraz w soboty (w godz. 9.00 - 12.15 a czasem do 16.00) - łącznie 13 sesji weekendowych zgodnie z harmonogramem (plik PDF).

Koszt uczestnictwa w programie w Łodzi wynosi 5 600 PLN lub 5 800 PLN (przy płatności w dwóch ratach). Podane kwoty są kwotami brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

Wpłaty za udział w programie Mini MBA należy dokonywać przed rozpoczęciem szkolenia (opłata za całość lub I rata) na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ, nr konta 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Mini MBA.
Osobom fizycznym faktury będą wystawiane na podstawie dokonanej wpłaty i przekazywane na pierwszych zajęciach lub przesyłane pocztą. W przypadku firm, faktura zostanie wystawiona na podstawie złożonego przez firmę pisemnego zobowiązania do pokrycia kosztów uczestnictwa pracownika w Studium (Oświadczenie dla firm.pdf) lub na podstawie dokonanej wpłaty. Istnieje możliwość wystawienia faktury proforma.

Rekrutacja jest bardzo prosta. Wystarczy zarejestrować się online przez przesłanie formularza zgłoszenia (Zapisuję się).
Na tej podstawie zapisujemy Państwa na listę uczestników (ok. 20-25 osób). Nie ma formalnych wymogów przystąpienia do programu tak, jak na studiach MBA (wykształcenie, staż pracy, itp.).
Na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia poprosimy prze email lub telefonicznie o ostateczną deklarację co do udziału w szkoleniu, i prześlemy zaproszenie na pierwsze zajęcia.

Kontankt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p. 131

Sławomir Gurdała, tel.: (+48) 42 635 49 58, email: slawomir.gurdala@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami