Szkolenie

Porozmawiajmy, czyli o skutecznej komunikacji na uczelni. Warsztaty projektowe.

Każdego dnia spotykamy przedstawicieli „różnych epok”, z którymi nie do końca potrafimy znaleźć wspólny język

— a komunikacja ma wpływ na efektywność dydaktyki

Znajdźmy międzypokoleniowy kompromis

Studenci i pracownicy będą poszukiwać sposobów skutecznej komunikacji

21.10.2019 - 22.10.2019

18 godzin szkoleniowych

O szkoleniu

Jak skutecznie się komunikować, aby dostarczać odpowiednią wartość wszystkim zaangażowanym w proces dydaktyczny stronom? Co zrobić, aby budować pozytywne doświadczenia w gronie pracowników i studentów?
Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których pracownicy uczelni i studenci spróbują odpowiedzieć na pytanie: jak się skutecznie komunikować, aby w pełni korzystać z propozycji dydaktycznej, definiować i eliminować czynniki, które negatywnie wpływają na pełne obopólne zrozumienie potrzeb i oczekiwań.

Uwaga! Obowiązuje limit miejsc dla uczestników - max. 8 z każdej grupy

Cele warsztatów:
➢ Diagnoza sposobów komunikacji studentów i pracowników
➢ Diagnoza potrzeb komunikacyjnych studentów w toku studiów;
➢ Diagnoza głównych dystraktorów w komunikacji na linii studenci-pracownicy uczelni;
➢ Wypracowanie rozwiązań z obszaru docierania z różnorodną formą komunikatu (do słuchających/czytających) – różnice w formułowaniu komunikatów mówionych/pisanych – z jakim rodzajem komunikatów dotrzeć do obecnych studentów mając na uwadze różne formy zajęć i różne metody dydaktyczne?

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników warsztatów propozycji stylu komunikacji adekwatnego do potrzeb obecnych studentów i pracowników uczelni.

Długofalowe efekty warsztatów:
➢ Skuteczne reagowanie na różne potrzeby komunikacyjne i na różne sytuacje w pracy z zespołem studentów, np. na konflikt grupowy, brak motywacji do pracy w grupie, przeciążenia komunikacyjne, nadmiar informacji;
➢ Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym narzędzi i metod dostosowanych do potrzeb komunikacyjnych studentów.

Najważniejsze elementy warsztatów:
1. Użytkownik w centrum uwagi
• Wejście w buty użytkownika
• Diagnoza potrzeb i problemów użytkownika
2. Autorski proces
Podczas warsztatów zostaną wykorzystane narzędzia i metody pracy, które wzmacniają współpracę, otwartość na drugiego człowieka i zmiany, pobudzają twórczą odwagę w zderzeniu z wyzwaniami i uczą jak patrzeć na problemy, aby poszukiwać skutecznych rozwiązań.
Proponowany proces składa wykorzystania narzędzi skutecznych do projektowania skutecznych rozwiązań będących odpowiedzią na realne wyzwania użytkowników, w tym:
• Design thinking
• Service design
• Strategia Blue Ocean
• Value proposition
3. Realne wyzywanie i uczenie przez działanie
Praca nad konkretnym „problemem” dzięki czemu, operując w określonym, znanym kontekście, uczestnicy szybciej i łatwiej zrozumieją i rozpracują zdefiniowane wyzwanie.
4. Budowa zróżnicowanych zespołów
Praca w zróżnicowanych zespołach zapewni uczestnikom możliwość tworzenia wspólnego potencjału wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz spojrzenia na wyzwanie z różnych perspektyw oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań.

Program

Dzień I, 21 października, g. 9.00-16.00 (7 godzin)

Uczestnicy: pracownicy i studenci

 • Budowa multidyscyplinarnych zespołów składających się z pracowników oraz studentów
 • Prezentacja i omówienie wyzwania projektowego
 • Budowa nowej krzywej wartości według Strategii Błękitnego Oceanu
 • Tworzenie hipotez odnoszących się do przyjętego wyzwania
 • Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z użytkownikami
 • Tworzenie person, czyli profili charakteryzujących użytkownika, dla którego będziemy projektować
 • Tworzenie map empatii – dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników poprzez nakreślenie ich profili psychograficznych
 • Wykorzystanie Value Proposition Canvas w celu zdiagnozowania najważniejszych potrzeb/problemów/korzyści z punktu widzenia użytkowników procesu

Dzień II, 22 października, g. 9.00-16.00 (7 godzin)

Uczestnicy: pracownicy i studenci

 • Zdefiniowanie wyzwania projektowego: Jak moglibyśmy …? (How might we?)
 • Tworzenie rozwiązania – kreatywna „burza mózgów” bazująca na technikach pobudzających indywidualną oraz grupową pomysłowość, dzięki której można wygenerować znacznie więcej pomysłów, niż w przeciętnym procesie projektowym
 • Wykorzystanie matryc decyzyjnych w celu selekcji i wyboru konceptów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i problemy użytkowników oraz realizujących wyznaczone cele
 • Prototypowanie – stworzenie zrębów rozwiązania wychodzącego naprzeciw potrzebom użytkowników w postaci prototypów
 • Przygotowanie materiału multimedialnego (prezentacja/film) rejestrującego efekty pracy zespołu
 • Testowanie – przygotowanie i przeprowadzenie testów przygotowanych rozwiązań z realnymi użytkownikami

Dzień III, 21 listopada (4 godziny)

Uczestnicy: pracownicy

 • Przygotowanie planu wdrożenia opracowanych rozwiązań
 • Pogłębione refleksje
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Podsumowanie i zakończenie

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami